Centrum Badań Kultury Żydowskiej Wydziału Filologicznego UŁ (dalej CBKŻ) tworzy zespół naukowo-badawczy, którego celem jest wielostronna i multidyscyplinarna refleksja naukowa nad kulturą, literaturą, sztuką i tradycją żydowską oraz polsko-żydowską, uwzględniająca zjawisko diaspory, relacje polsko-żydowskie oraz dorobek kulturowy współczesnego Izraela. Do zadań CBKŻ należy popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej problematyki żydowskiej, przeciwdziałanie postawom antysemickim w dyskursie publicznym, poznawanie kultury wielonarodowej Łodzi i regionu oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania jej dziedzictwa.

Nadzór nad działalnością CBKŻ sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.

 

GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA CBKŻ:

  • ·        prof. Małgorzata Leyko
  • dr hab., prof. UŁ Małgorzata Domagalska
  • dr hab., prof. UŁ Krystyna Radziszewska
  • ·        dr hab., prof. UŁ Danuta Szajnert
  • dr Anna Ciarkowska
  • dr Joanna Podolska
  • mgr Dariusz Dekiert